برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
3 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 1379
برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 1385
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 94متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 1380
برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
5 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 1378
برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
6 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 1381
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
باغستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 1376
برای فروش
بلوار باغستان
بلوار باغستان
بلوار باغستان
بلوار باغستان
بلوار باغستان
بلوار باغستان
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار باغستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 1377
برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 1384
برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
3 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 1383
برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
5 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 1382