برای فروش
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
21 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 158متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 1190
برای فروش
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
12 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 1186
برای فروش
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
5 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 1189
برای فروش
شاهین ویلا
شاهین ویلا
شاهین ویلا
شاهین ویلا
شاهین ویلا
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شاهین ویلا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 1187
برای فروش
شاهین ویلا
شاهین ویلا
شاهین ویلا
شاهین ویلا
شاهین ویلا
شاهین ویلا
شاهین ویلا
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شاهین ویلا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1188
برای فروش
شاهین ویلا
شاهین ویلا
شاهین ویلا
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شاهین ویلا
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 1183
برای فروش
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
3 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 1185
برای فروش
بلوار رجایی
بلوار رجایی
بلوار رجایی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار رجایی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1182
برای فروش
قلم
قلم
قلم
قلم
قلم
3 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1184
برای فروش
شاهین ویلا
شاهین ویلا
شاهین ویلا
شاهین ویلا
شاهین ویلا
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شاهین ویلا
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1181